Ziekte

Mijn kind is ziek

 • Bij ziekte van het op te vangen kind brengt de ouder de gastouder daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Gedurende de ziekte blijft de overeengekomen vergoeding 100% verschuldigd.

Ziek worden tijdens opvang uren
Als het kind ziek wordt tijdens de opvang wordt er contact opgenomen met de ouders of eventueel ander doorgegeven contactpersoon. In overleg besluiten wat we doen of het kind kan blijven spelen of dat het kind opgehaald wordt.

Kinderen die hier ziek zijn geworden en hierdoor niet meer mee kunnen doen met de groep graag ophalen. Bij koorts (vanaf 38 graden heb je koorts) tijdens de opvang wordt er direct contact opgenomen. Het basisprincipe is meteen ophalen van het kind. Zieken kinderen zitten het beste thuis bij papa en/of mama, niet tussen drukte van spelende kinderen. Mocht er door groepsbezetting een uitzondering gemaakt kunnen worden of doet het kind nog wel leuk mee in de groep, kan er overwogen worden het kind hier te laten spelen. Als een kind niet fit is, zonder koorts kan er ook besloten worden om de ouders te bellen. Dit als het kind niet in staat is om mee te draaien met de groep en beter af is om thuis te zijn. De gastouder heeft hierin de laatste beslissing. 

Besmettelijke ziekten
Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar de gastouder kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar de gastouderkomen:

 • Waterpokken
  (Tot de blaasjes zijn ingedroogd.)
  Besmetting vindt plaats voordat de blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Kinderen zijn zich niet bewust van het besmettingsgevaar van het vocht en zo kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. 
 • Krentenbaard
  tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding
 • Hoofdluis
  als er hoofdluis ontdekt wordt tijdens de opvang wordt er gebeld om het kind op te halen. Pas na behandeling met de daarvoor bedoelde shampoo kun je je kind weer naar de opvang brengen. Het is aan te raden om het hele gezin te behandelen. De behande-ling moet na negen dagen herhaald worden
 • Bof
 • Ernstige diarree 
 • Veelvuldig braken
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Rode hond
 • Roodvonk
 • RS-virus
 • Hersenvliesontsteking
 • Geelzucht
 • Andere besmettelijke ziekten waarvan aanneembaar is dat ze risico’s opleveren voor anderen.

Bij twijfel beslist de gastouder.

Medicijnen
Er worden alleen medicijnen op doktersrecept gegeven. Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind, en compleet met doosje en bijsluiter aan de gastouder afgeleverd worden. Ook kijken we naar de datum en toedien-frequentie. Bij gebruik van Antibiotica vragen wij om het kind pas te brengen als het recept al meer dan 24 uur wordt gebruikt. In verband met mogelijke allergische reacties moet de eerste toediening van medicatie altijd thuis door de vraagouders / verzorgers gegeven worden. 

 

Er word geen paracetamol aan de kinderen gegeven behalve wanneer deze door een arts zijn voorgeschreven. Zie het kopje paracetamol.

Er moet altijd een medicatieformulier ingevuld worden voor er medicatie gegeven kan worden (deze vind je in de portal van het gastouder-bureau), waarin u toestemming geeft om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet meegegeven moet de gastouder weigeren de medicatie te geven. Ook voor Homeopathische middelen en andere zelfhulpmedicatie verzoeken moet een een medicatieformulier ingevuld zijn.

De Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de vraagouders liggen. De ouders zijn ook verantwoordelijk voor het juist achterlaten van de goede telefoonnummers op de afspraken formulieren. Indien er gebeld moet worden naar ouders of andere nood nummers.

Paracetamol
Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts Omdat de gastouder aansprakelijk is voor het kind gedurende de opvang dag, wordt er geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan de gastouder aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom bij de gastouder alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Mits de paracetamol niet wordt gegeven om de koorts te verlagen. Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend. 

Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de gastouder wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar de opvang (omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden). Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag bij de gastouder zelf het kind paracetamol te geven om het kind bij de gastouder te kunnen laten. 
*dit geldt ook voor andere koorts verlagende middelen zoals ibuprofen. 

Twijfel je of je kind kan komen spelen?

Bij twijfel graag even overleggen of het kind kan komen spelen. 

Wanneer weer welkom na ziekte

 • Als het kind 24 uur koorts vrij is zijn ze weer welkom op de opvang.
 •  Na 24 uur spuug vrij. 
 • Hoofdluis, na behandeling van de daarvoor bedoelde shampoo.
 • waterpokken, als de blaasjes zijn ingedroogd.
 • hand/mond/voet ziekte. Wanneer alle blaasjes op handen, voeten en rond of in de mond verdwenen zijn is het kind weer welkom.
 • krentenbaard, De kinderen mogen dan komen spelen na een behandeling van 24 u met antibiotica of ingedroogde plekjes.

Bij (kinder)ziekte altijd in overleg ivm vatbare kinderen, ouders en evt zwangere ouders. 

 

ouder is ziek

Bij ziekte van de ouders komt het ook wel eens voor dat ouders het kind liever thuis houden. Gedurende de ziekte blijft de overeengekomen vergoeding 100% verschuldigd.

ouder ziek door corona? Dan graag het kind ook thuis laten, om besmetting op de groep hier te voorkomen. 

Kan je zelf niet brengen/halen?
Ben je zelf te ziek om je kind te brengen/halen? Overleg even met de gastouder! Vaak is er wel een mogelijkheid om het kindje op te halen en/of weer thuis te brengen met onze bakfiets of kiddybus.

 

de Gastouder is ziek

Helaas kan het natuurlijk toch voorkomen dat de gastouder ziek wordt. Bij ziekte van de gastouder worden de uren uiteraard niet berekend. De gastouder is namelijk niet beschikbaar. 

Vervanging
In overleg met het Gastouderbureau kan er gekeken worden of er een andere ouder in de buurt een plekje vrij heeft. Sommige vraagouders maken hier liever geen gebruik van en hebben zelf altijd een noodadres achter de hand, altijd handig!

*Tijdens de corona maatregelen vallen de dagen dat je in quarantaine moet onder ziek zijn.